Kształcenie na odległość w placówkach oświatowych przedłużone do 24 maja 2020 r.

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r., zmieniającym rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492 i 595),

 

– Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Tęcza” dla Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną, z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi,

 

– Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęcza”,

 

POZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE DO 24 MAJA 2020 r.

 

W czasie ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, nauka realizowana jest na odległość w formie zdalnej.

 

 

Link do nowelizacji rozporządzenia: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

Link do pierwotnego rozporządzenia z późniejszymi nowelizacjami (aktami zmieniającymi): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000410

 

Skip to content