O nas

 

 

 

 

 

O nas

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” od ponad 20 lat prowadzi kompleksową, wieloaspektową, ciągłą terapię i rehabilitację skierowaną do dzieci, młodzieży, a także dorosłych osób niepełnosprawnych. Wsparcie udzielane jest na terenie placówki, mieszczącej się w wyremontowanym od podstaw budynku przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 7A w Szczecinie, w którym uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia utworzone zostało Zachodniopomorskie Centrum Opieki, Diagnozy i Rehabilitacji „Tęcza”. 

Zachodniopomorskie Centrum Opieki, Diagnozy i Rehabilitacji „Tęcza” to innowacyjny ośrodek, na terenie którego  prowadzona jest terapia i rehabilitacja w oparciu o najnowsze metody usprawniające centralny układ nerwowy. To miejsce przyjazne dzieciom, młodzieży oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym, ale także ich rodzinom, znajdującym się niejednokrotnie w bardzo trudnej sytuacji życiowej. To jedna z niewielu placówek w kraju, prowadząca tak kompleksowe usprawnianie począwszy od wczesnej interwencji w postaci rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, po realizację programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, edukację przedszkolną, a następnie kontynuację wielotorowego usprawniania terapeutycznego i rehabilitacyjnego, aktywizacji i integracji społecznej, w ramach projektów finansowanych/współfinansowanych z różnych źródeł publicznych.

W zakresie funkcjonowania Centrum mieści się działalność: placówki leczniczej, niepublicznej specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, niepublicznego przedszkola specjalnego oraz środowiskowego domu samopomocy. Ponadto, terapia i rehabilitacja odbywają się w ramach programów dotacyjnych, finansowanych m.in. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Gminę Miasto Szczecin oraz środki własne Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w placówce znajdującej się w centrum Szczecina, której powierzchnia całkowita wynosi 1350 m². Beneficjentami działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych są przede wszystkim mieszkańcy Gminy Miasta Szczecin, ale Stowarzyszenie roztacza opiekę również nad osobami z terenu całego województwa zachodniopomorskiego. Placówka dostosowana jest w każdym zakresie do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i oferuje swoje usługi w każdy roboczy dzień tygodnia, w godzinach 6:30 – 18:00 przez cały rok. Dodatkowo w dni wolne od pracy, Stowarzyszenie prowadzi na terenie placówki wiele inicjatyw wspomagających proces usprawniania np. białe soboty, soboty szkoleniowo-integracyjne, szkolenia, imprezy integracyjne dla osób z niepełnosprawnościami.

Placówka dzięki swojemu położeniu w centrum Szczecina jest dobrze skomunikowana publicznym taborem niskopodłogowym z pozostałymi częściami miasta, stąd wykazuje pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych. Otoczona jest również parkiem, w obrębie którego utworzona została ścieżka edukacyjno – ekologiczna z miejscami rekreacyjnymi.

Pod szyldem Centrum funkcjonują:

Stowarzyszenie jest także aktywnym członkiem życia społecznego – propagatorem praw i potrzeb osób niepełnosprawnych zarówno w regionie, jak i w całym kraju. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu polityki na szczeblu lokalnym i regionalnym, w konsultacjach społecznych przy opracowaniu i wdrażaniu programów i dokumentów strategicznych, których celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz integracja społeczna.

Usługi oferowane przez Stowarzyszenie w ramach poszczególnych placówek świadczone są bezpłatnie.

Zasady przyjmowania

Procedury przyjęcia podopiecznego do Zachodniopomorskiego Centrum Opieki, Diagnozy i Rehabilitacji „Tęcza”

 

W ramach Centrum funkcjonują:

1. Centrum Terapeutyczne dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Tęcza” /umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia/.

2. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęcza”.

 

Do placówek funkcjonujących w ramach Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej „Tęcza” kieruje:

  • lekarz POZ lub inny specjalista medyczny (w ramach Centrum Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Tęcza”),
  • Rejonowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (w ramach Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęcza”),
  • ponadto, w sytuacji kiedy rodzic/opiekun zauważy niepokojące objawy w zachowaniu dziecka może osobiście zgłosić się do placówek Centrum z dzieckiem w celu ustalenia procedury przyjęcia.

Skierowanie do Centrum Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Tęcza” powinno zawierać zapis, że dziecko kierowane jest do Ośrodka Dziennego Rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

 

Lekarzem prowadzącym w placówkach Zachodniopomorskiego Centrum Opieki, Diagnozy i Rehabilitacji „Tęcza” jest lekarz rehabilitacji medycznej. Lekarz prowadzący bada dziecko i wydaje skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne oraz wydaje kartę pacjenta. W zależności od potrzeb lekarz rehabilitacji medycznej kieruje dziecko na dalsze dodatkowe konsultacje do lekarzy innych specjalności (neurologa, ortopedy, oraz do psychologa jeżeli wystąpi taka konieczność). Po ewentualnych dodatkowych konsultacjach dziecko powinno wrócić do lekarza prowadzącego (lekarza rehabilitacji medycznej), który wraz z psychologiem wyznaczy cykl terapeutyczny.
Dziecko korzystające z opieki Zachodniopomorskiego Centrum Opieki, Diagnozy i Rehabilitacji „Tęcza” może korzystać z dodatkowych form terapeutyczno-wspierających w przypadku, kiedy zrzeszone zostało w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”. Przynależność do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” reguluje Statut Stowarzyszenia.
Korzystanie z oferty Zachodniopomorskiego Centrum Opieki, Diagnozy i Rehabilitacji „Tęcza” jest dobrowolne i nieodpłatne.
Na terenie Centrum obowiązuje obuwie zmienne.
INFORMACJA DLA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI KORZYSTAJĄ Z OFERTY ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM OPIEKI, DIAGNOZY I REHABILITACJI „TĘCZA”
1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
2. Stowarzyszenie jako dobrowolne zrzeszenie osób, działa na Ich rzecz.
3. Pierwszeństwem korzystania z usług Stowarzyszenia, w tym świadczonych przez Stowarzyszenie usług rehabilitacji, wobec ustawowego i statutowego celu Jego działalności, objęci są Jego Członkowie.
 4. Z przewidzianego pierwszeństwa Członków Stowarzyszenia w korzystaniu z Jego usług wyłączone są usługi świadczone w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, prowadzonego przez Stowarzyszenie Przedszkola Specjalnego oraz usługi świadczone w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Historia

Historia powstania

Prekursorami dokonujących się na przestrzeni lat zmian w zakresie tworzenia niezbędnych form wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych byli ich rodzice i opiekunowie. Działając w ramach wspólnoty samopomocowej utworzyli oni w 1983 roku Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. W roku 1994 Koło przekształcone zostało w instytucje formalną – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”, które działa po dzień dzisiejszy.

Historia siedziby

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w listopadzie 2014 roku oddało do użytku całkowicie wyremontowany obiekt mieszczący się przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 7a w Szczecinie. Prowadzona jest w nim działalność opiekuńcza oraz diagnostyczno-rehabilitacyjna. Wyremontowana placówka jest trzy razy większa od tej, w której wcześniej (przy al. Boh. Warszawy 27b) była prowadzona rehabilitacja podopiecznych.

Władze

WŁADZE STOWARZYSZENIA
Zgodnie z § 18 Statutu Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna;
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

Skip to content