Oferta Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza” na rok szkolny 2019/2020

„Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi prowadzi nabór na wolne miejsca w roku szkolnym 2019/2020.

Uczniami przedszkola mogą być dzieci od 2,5 roku życia do podjęcia obowiązku szkolnego w klasie I. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.

Warunkiem przyjęcia dziecka jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną.

W ramach oferty przedszkola zapewniamy:

 1. Bezpłatną opiekę oraz realizację zadań z zakresu kształcenia i wychowania, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi (rodzice/opiekunowie prawni wnoszą jedynie opłatę za wyżywienie dziecka),
 2. Organizację grup z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci i ich możliwości oraz wniosków rodziców (maksymalnie 4 osobowe grupy dzieci, nad którymi opiekę sprawuje nauczyciel i pomoc nauczyciela),
 3. Dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego (pomoc psychologiczno – pedagogiczna),
 4. Stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,
 5. Indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.

W ofercie przedszkola szczególny nacisk kładzie się na indywidualną pracę z dzieckiem, przy wykorzystaniu uznanych metod i form pracy, takich jak:

 1. Terapia z wykorzystywaniem alternatywnych metod komunikacji – Makaton, Cyber Oko,
 2. Terapia psychologiczna,
 3. Terapia pedagogiczna, tyflopedagogiczna i surdopedagogiczna,
 4. Terapia logopedyczna i surdologopedyczna,
 5. Terapia z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej,
 6. Zajęcia muzykoterapeutyczne i logorytmiczne,
 7. Zajęcia polisensoryczne,
 8. Zajęcia wykorzystujące metodę Knilów i ruchu rozwijającego W.Sherborne,
 9. Zajęcia dogoterapeutyczne,
 10. Zajęcia komputerowe,
 11. Zajęcia plastyczne,
 12. Zajęcia fizjoterapeutyczne – kinezyterapeutyczne i masaż,
 13. Gimnastyka korekcyjna.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (91) 307 06 46 oraz na www.przedszkole.tecza.org.pl

Skip to content