Archiwum dla miesiąca: marzec 2017


Podaruj na swój 1% podatku!

Wystarczy w odpowiednie pole wpisać nasz KRS 0000098680 lub skorzystać z bezpłatnej aplikacji do rozliczania PIT za 2016 r. Program nie wymaga instalacji, jest bezpieczny i posiada automatyczną weryfikację wprowadzonych danych.

Korzystając z programu przekażecie Państwo 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia „Tęcza”, za który serdecznie DZIĘKUJEMY!

Jeśli nie wiecie jak się rozliczyć i nie ma kto Wam pomóc zapraszamy do Tęczy, zrobimy to nieodpłatnie za Was!

CENTRUM TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „TĘCZA” (UMOWA Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA)

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Informujemy, iż do prowadzonego ośrodka rehabilitacji obowiązuje skierowanie wyłącznie w formie elektronicznej (e-skierowanie). Aby zostało ono prawidłowo zarejestrowane przez naszą placówkę, na e-skierowaniu musi znaleźć się informacja, iż lekarz kieruje pacjenta do: ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ DZIENNEJ DLA DZIECI (KOD 2301). 

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Podmiot Leczniczy udziela nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej w rodzaju: Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego w Ośrodku/Oddziale Dziennym.

Rehabilitacja Dzieci z Zaburzeniami Wieku rozwojowego w Ośrodku Dziennym, czyli wsparcie już na starcie!

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w naszym wydaniu to kompleksowa, wielospecjalistyczna, rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem, lub rozwijających się wg nieprawidłowych wzorców, prowadzona przez specjalistów z ogromną wiedzą, doświadczeniem i empatią. Rehabilitacja kierowana jest przede wszystkim do dzieci:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
 • z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo – mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

Podczas przyjęcia dziecka do ośrodka, lekarz rehabilitacji medycznej/lekarz nerurolog dziecięcy dokonuje oceny rozwojowej dziecka. Na podstawie oceny, lekarz określa cele terapii i zleca odpowiednie procedury lecznicze odkreślając również ich częstotliwość. Kolejnym etapem jest ocena rozwoju psychicznego dziecka wykonywana przez psychologa, jak również dziecko poddawane jest ocenie logopedycznej. Następnie dziecko rozpoczyna rehabilitację opartą na zaleceniach wypracowanych przez zespół specjalistów. W zależności od stanu dziecka, celu terapii i wieku dziecka pacjenci korzystają z zajęć indywidualnych lub grupowych m.in. z:

 • fizjoterapeutą (NDT Bobath, Vojta, PNF);
 • psychologiem;
 • logopedą (w tym neurologopedą);
 • terapeutą Integracji Sensorycznej;
 • lub z innymi specjalistami.

Proces rehabilitacji pacjentów jest stale monitorowany, a plan usprawniania jest na bieżąco dostosowywany do aktualnych potrzeb.

Do ośrodka rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego kierują lekarze oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej;
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 • rehabilitacyjnej;
 • neurologicznej;
 • reumatologicznej;
 • chirurgii dziecięcej;
 • endokrynologii dziecięcej;
 • diabetologii dziecięcej;
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Przewidziany maksymalny czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi wynosi 120 osobodni w roku kalendarzowym. W razie potrzeby dalszego leczenia, jest kontynuowane za zgodą dyrektora wojewódzkiej jednostki NFZ.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

„Od bezradności do aktywności”

Liczba uczestników projektu: 50 osób, w tym rodzice /opiekunowie osób niepełnosprawnych
Termin realizacji zadania: 15.05.2017 – 31.12.2017 r.

Projekt współfinansowany ze środków Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

OD BEZRADNOŚCI DO AKTYWNOŚCI

Urząd Miasta Szczecin

 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

WCZESNA REHABILITACJA SPOŁECZNA I MEDYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE ORAZ Z USZKODZONYM NARZĄDEM WZROKU I PROWADZENIE SYSTEMU WSPARCIA DLA ICH RODZIN

PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA W OŚRODKACH TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

OD REHABILITACJI DO AKTYWIZACJI – współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

OD REHABILITACJI DO INTEGRACJI

Projekt polega na prowadzeniu postępowania terapeutycznego skierowanego do osób
niepełnosprawnych i ich rodzin (zabiegi, zajęcia rehabilitacyjne i arteterapeutyczne skierowane do
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, a także poradnictwo prawne.
Działania zaplanowane w projekcie tworzą kompleksowy program wsparcia społecznego dla
rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej i służą wyrównywaniu ich szans życiowych.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

WSPIERANIE DOSTĘPU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DO WIELOSPECJALISTYCZNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI

DZIAŁANIA NA RZECZ RODZINY, UPOWSZECHNIANIE MACIERZYŃSTWA I RODZICIELSTWA

Urząd Miasta Szczecin

 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

INTEGRACJA I AKTYWIZACJA ŚRODOWISKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PROWADZENIE INNOWACYJNYCH DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH ICH IZOLACJI I MARGINALIZACJI OBEJMUJĄCYCH OSOBY Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU, WZROKU, UKŁADU MIĘŚNIOWO-KOSTNEGO ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I PSYCHICZNĄ

WCZESNA REHABILITACJA SPOŁECZNA I MEDYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE ORAZ Z USZKODZONYM NARZĄDEM WZROKU I PROWADZENIE SYSTEMU WSPARCIA DLA ICH RODZIN

PROWADZENIE KOMPLEKSOWYCH FORM WSPARCIA W OŚRODKACH TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH MARGINALIZACJI I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

OD REHABILITACJI DO AKTYWIZACJI – współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PROWADZENIE REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RÓZNYCH TYPACH PLACÓWEK – współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Tworzenie systemu oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez rozwój usług wsparcia informacyjnego i różnych form wsparcia dziennego w środowisku lokalnym

Projekt współfinansowany ze środków Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
termin realizacji zadania: 1.05.2015 – 31.12.2015 r.

Planowana liczba beneficjentów:
25 osób niepełnosprawnych;
15 rodziców, opiekunów prawnych.

Działania zaplanowane w projekcie skierowane zostaną do osób niepełnosprawnych oraz do ich rodzin. W ramach działań projektowych prowadzone jest wsparcie w formie:

 • usprawniania funkcjonalnego z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej (SI);
 • specjalistycznej pomocy logopedycznej (zajęcia logopedyczne);
 • indywidualnych porad prawnych przez radcę prawnego w trybie bezpośredniego spotkania.

TWORZENIE SYSTEMU OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN POPRZEZ ROZWÓJ USŁUG WSPARCIA INFORMACYJNEGO I RÓŻNYCH FORM WSPARCIA DZIENNEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 

Skip to content